Course Timetable 03469 - Pharmacology and Toxicology (9 cfu)

A.Y. 2022/2023

Teacher: Roberto Tonelli

Modulo 1

Lesson period Nov 09, 2022 - Dec 14, 2022
Wednesday, 9 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 10 November 2022 10:00 - 13:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 15 November 2022 10:00 - 13:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 17 November 2022 10:00 - 13:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 23 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 24 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 29 November 2022 10:00 - 13:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 1 December 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 7 December 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 13 December 2022 11:00 - 13:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 14 December 2022 14:00 - 17:00
AULA 2.2
Piano Secondo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola

Teacher: Donatella Canistro

Modulo 2

Lesson period Mar 01, 2023 - Apr 21, 2023
Wednesday, 1 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 3
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Friday, 3 March 2023 14:00 - 16:00
AULA 2
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Monday, 6 March 2023 14:00 - 17:00
AULA 2
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Wednesday, 8 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 3
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Friday, 10 March 2023 14:00 - 16:00
AULA 1.5
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Monday, 13 March 2023 14:00 - 17:00
AULA 2
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Wednesday, 15 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 1.5
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Monday, 20 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 2
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Wednesday, 22 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 3
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Monday, 27 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 2
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Wednesday, 29 March 2023 10:00 - 13:00
AULA 1.5
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Monday, 3 April 2023 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 5 April 2023 10:00 - 13:00
AULA 2
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Friday, 21 April 2023 14:00 - 17:00
AULA 3
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola