Foto del docente

Ivan Susa

Foreign language assistant

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Publications

Ivan Šuša

Monografie:

AAA Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre / Ivan Šuša ; rec. Ivan Pospíšil, Francesco De Nicola. - 1. vyd. - Brno, Česká republika : Tribun EU, 2009. - 170 s. [8,52 AH]. - ISBN 978-80-7399-828-8
[ŠUŠA, Ivan (100%) - POSPÍŠIL, Ivo (rec.) - FRANCESCO, De Nicola (rec.)]

AAA Persecuzione del diverso e propaganada razziale: Il caso italiano nella Difesa della razza = Útok na diverzitu : taliansky príklad v časopise "Obrana rasy" : vědecká monografie / Patrizia Prando, Ivan Šuša ; rec. Marco Ferrari, Ladislav Győrgy. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2013. - 267 s. [13,35 AH]. - ISBN 978-80-263-0357-2 PRANDO, Patrizia (50%) - ŠUŠA, Ivan (50%) - FERRARI, Marco (rec.) - GYŐRGY, Ladislav (rec.)]

AAA Areal intersections in Slovak and Italian memoir literature : vědecká monografie / Ivan Šuša, Patrizia Prando. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2016. - 108 s. [4,40 AH]. - ISBN 978-80-7435-653-7
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%) - BILOVESKÝ, Vladimír (rec.) - NÉMETH, Zoltán (rec.)]. - Vedecká monografia je výstupom projektu VEGA 1/0031/14 Areal intersections in the memoir literature with the topic of holocaust

AAB Kultúrne paralely a diverzity vo filológii [elektronický zdroj] : vedecká monografia / Eva Čulenová ... [et al.] ; rec. Zoltán Németh, Anna Lazurová, ed. Eva Čulenová, Ladislav György. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2010. - CD-ROM, 153 s. [7,66 AH]. - ISBN 978-80-557-0052-6
[ČULENOVÁ, Eva (17%) - GYÖRGY, Ladislav (17%) - HARPÁŇ, Michal (17%) - HUŤKOVÁ, Anita (17%) - PRANDO, Patrizia (17%) - ŠUŠA, Ivan (17%) - NÉMETH, Zoltán (rec.) - TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna (rec.) - ČULENOVÁ, Eva (zodp. red.) - GYÖRGY, Ladislav (zodp. red.)]

AAB Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 / Ivan Šuša ; rec. Zuzana Vargová, Dušan Kováč-Petrovský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 242 s. [12,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1262-8
[ŠUŠA, Ivan (100%) - VARGOVÁ, Zuzana (rec.) - KOVÁČ-PETROVSKÝ, Dušan (rec.)]

AAB Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení : (veda, výskum, edukácia) / Vladimír Biloveský, Ivan Šuša ; rec. Mária Kusá, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 136 s. [6,85 AH]. - ISBN 978-80-557-1329-8
[BILOVESKÝ, Vladimír (50%) - ŠUŠA, Ivan (50%) - KUSÁ, Mária (rec.) - DOBRÍK, Zdenko (rec.)]. - Grant Vega č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.

AABTalianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 : vedecká monografia / Ivan Šuša ; rec. Zuzana Vargová, Pavol Štubňa. - 2. rozšír. a uprav. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Bellianum, 2018. - 266 s. [20,19 AH AH]. - ISBN 978-80-557-1430-1
[ŠUŠA, Ivan (100%) - VARGOVÁ, Zuzana (rec.) - ŠTUBŇA, Pavol (rec.)]. - Vedecká monografia je výsťtupom grantu VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii

BAB01 Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch = Gli aspetti comparativi e di traduzione nei rapporti interletterari slovacco-italini / Ivan Šuša ; rec. Dagmar Kročanová-Roberts, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 145 s. [7,25 AH]. - ISBN 978-80-557-0122-6
[ŠUŠA, Ivan (100%) - KROČANOVÁ-ROBERTS, Dagmar (rec.) - HUŤKOVÁ, Anita (rec.)]

Libri di testo universitari, dispense universitarie:

ACB Občiansko-politická literatúra v súvislostiach : počiatky talianskej a slovenskej občiansko-politickej literatúry / Ivan Šuša, Patrizia Prando ; rec. Michal Harpáň, Peter Kulašik. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - 108 s. [5,43 AH]. - ISBN 978-80-8083-961-1
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%) - HARPÁŇ, Michal (rec.) - KULAŠIK, Peter (rec.)]

BCI Taliansko : vybrané kapitoly z politiky, straníckeho systému a politickej komunikácie / Patrizia Prando, Ivan Šuša ; rec. Adriana Mikulčíková, Dušan Kováč-Petrovský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2012. - 130 s. [6,51 AH]. - ISBN 978-80-557-0348-0
[PRANDO, Patrizia (50%) - ŠUŠA, Ivan (50%) - MIKULČÍKOVÁ, Michaela (rec.) - KOVÁČ-PETROVSKÝ, Dušan (rec.)]

BCI Úvod do štúdia prekladovej literatúry / Ivan Šuša ... [et al.] ; rec. Zoltán Németh, Ľubica Pliešovská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - 116 s. [5,81 AH]. - ISBN 978-80-557-0758-7
[ŠUŠA, Ivan (55%) - TOMÁŠIKOVÁ, Petra (15%) - FÜLEOVÁ, Ivana (15%) - ROŠTÁROVÁ, Petra (15%) - NÉMETH, Zoltán (rec.) - PLIEŠOVSKÁ, Ľubica (rec.)]

ACD01 Talianska literatúra 20. storočia ("Il Novecento") / Ivan Šuša.
In Vývinové problémy svetovej literatúry 20. storočia : príspevky k dejinám britskej, americkej, nemeckej, talianskej, francúzskej, poľskej a ukrajinskej literatúry / rec. Natália Muránska, Jaroslav Kušnír. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1184-9. - S. 254-328 [3,76 AH] – kapitola v učebnici.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

Pubblicazioni come curatore (a cura di Ivan Šuša):

FAI Banskobystrická translatológia : história - osobnosti - bibliografia (1997-2011) / zost. Vladimír Biloveský, Ivan Šuša ; rec. Michal Harpáň, Elena Baranová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - 122 s. [6,11 AH]. - ISBN 978-80-557-0422-7
[BILOVESKÝ, Vladimír (50%) (zost.) - ŠUŠA, Ivan (50%) (zost.)]. - Publikácia vyšla s finančným príspevkom programu Leonardo da Vinci a Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) UMB v Banskej Bystrici - Slovakistika pre prekladateľov a tlmočníkov.

FAI Analytické sondy do textu 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej konferencie "Analytické sondy do textu", konanej 13. septembra 2007 na pôde Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Eva Čulenová, Ladislav György, Ivan Šuša ; rec. Imrich Sedlák, Natália Kiseľová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - 250 s. [12,52 AH]. - ISBN 978-80-8083-643-6
[ČULENOVÁ, Eva (34%) (editor) - GYÖRGY, Ladislav (33%) (editor) - ŠUŠA, Ivan (33%) (editor) - SEDLÁK, Imrich (rec.) - KISEĽOVÁ, Natália (rec.)]

FAI Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe = Languages in V4 countries of contemporary Europe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity : príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. - 14. september 2016 / ed. Anita Huťková, Ivan Šuša ; rec. Michal Harpáň, Gabriela Olchowa. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 312 s. [15,61 AH]. - ISBN 978-80-557-1165-2
[HUŤKOVÁ, Anita (50%) (editor) - ŠUŠA, Ivan (50%) (editor) - HARPÁŇ, Michal (rec.) - OLCHOWA, Gabriela (rec.)]

Studi scientifici in riviste straniere e slovacche, studi scientifici in raccolte di studi e in monografie, capitoli in libri di testo:

ADN Príspevok Silvia Berlusconiho k transformácii stredopravicových strán a hnutí v Taliansku = Silvio Berlusconi´s contribution to the transformation of center-right parties and movements in Italy / Ivan Šuša. (Web of Science/SCOPUS). In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. - ISSN 1335-2741. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 163-177. [ŠUŠA, Ivan (100%)]

ABC01 Le traduzioni di Primo Levi nel contesto interletterario slovacco-italiano = Preklady Prima Leviho v slovensko-talianskom medziliterárnom kontexte / Ivan Šuša, Patrizia Prando.In La traduzione come strumento di interazione linguistica e culturale / ed. Moreno Morani. - Milano : Qu. A. S. A. R, 2008. - ISBN 978-88-87193-13-8. - S. 295-314 [1,08 AH].
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%)]

AFC01 Spoločné a rozdielne ideovotematické východiská v pohľadoch na Štát a Vladára v diele Niccola Machiaveliho a Martina Rakovského / Ivan Šuša.
In Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) : brněnské texty k slovakistice VIII. / ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2005. - ISBN 80-210-3898-5. - S. 233-246.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 K výrazovým prostriedkom jazyka talianskej politiky z diachrónno-synchrónneho hľadiska / Ivan Šuša, Patrizia Prando.
In Filologická revue : štúdie, odborné články, eseje, recenzie, poznámky a glosy, kronika / Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. - ISSN 1335-3624. - Roč. 8, č. 1-2 (2005), s. 52-56.
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%)]

AFD01 Persuazívnosť v kontexte talianskej politickej komunikácie / Ivan Šuša.
In Analytické sondy do textu 2 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. 4. 2005 v Banskej Bystrici / zost. Eva Čulenová, Ingrid Nosková ; rec. Milena Dvořáková, Nina Bechyňová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-184-X. - S. 132-137.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFC01 K terminologickej diferenciácii v oblasti žánrovej klasifikácie z aspektu česko-slovenskej a talianskej teórie literatúry / Ivan Šuša.
In Litteraria Humanitas : problémy poetiky. XIV. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2006. - ISBN 80-210-4179-X. - S. 375-384.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 K česko-slovenským a talianskym terminologickým diferenciáciám v genológii / Ivan Šuša.
In Filologická revue : štúdie, odborné články, eseje, recenzie, poznámky a glosy, kronika / Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISSN 1335-3624. - Č. 1 (2007), s. 47-57.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFC01 K trojuholníku okupácia-revolúcia-integrácia cez prizmu literatúry a politiky / Ivan Šuša.
In Třináct let po = Trinásť rokov po : Brněnské texty k slovakistice IX / ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4180-3. - S. 237-247.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Socio-politický aspekt talianskej neorealistickej a povojnovej literatúry prostredníctvom prekladov do slovenčiny / Ivan Šuša.
In Preklad a tlmočenie 7 : sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť : zborník prednášok, Banská Bystrica 3. máj 2006 / ed. Ján Vilikovský, Anita Huťková ; rec. Alojz Keníž, Daniela Müglová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-342-7. - S. 177-190.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC01 Lyrický subjekt a básnický výraz Naty Hosťoveckej / Ivan Šuša.
In Slovakistický zborník 2 / rec. Michal Týr, Miroslav Dudok ... [et al.]. - 1. vyd. - Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2007. - ISBN 978-86-83535-75-0. - S. 143-151.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Jazyk politiky a Silvio Berlusconi : sonda do politického prejavu / Ivan Šuša.
In Analytické sondy do textu 1 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 20. 11. 2003 v Banskej Bystrici / zost. Eva Čulenová, Ingrid Nosková, vedec. red. Imrich Sedlák ; rec. Ivo Pospíšil, Ján Doruľa. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-944-9. - S. 97.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD02 Súčasná talianska literárna komparatistika a jej vzťah k slovenským výskumom / Ivan Šuša.
In Analytické sondy do textu 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej konferencie "Analytické sondy do textu", konanej 13. septembra 2007 na pôde Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Eva Čulenová, Ladislav György, Ivan Šuša ; rec. Imrich Sedlák, Natália Kiseľová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-643-6. - S. 112-113.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC01 Vnútroliterárny a medziliterárny aspekt memoárov s témou šoa / Ivan Šuša.
In Slovakistický zborník 3 / rec. Michal Týr, Miroslav Dudok ... [et al.]. - Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2008. - ISBN 978-86-83535-75-0. - S. 129-134.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC02 Fenomén socializmu v memoároch slovenských židovských autorov / Ivan Šuša.
In Česko-slovenské reflexie: 1968 : (jazyk - literatura - kultura) : Brněnské texty k slovakistice XII. / ed. Ivo Pospíšil. - Brno : Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filosofické fakulty, 2009. - ISBN 978-80-7399-812-7. - S. 201-211.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Šoa v medziliterárnom (slovensko-talianskom) kontexte na podklade memoárovej prózy / Ivan Šuša.
In Preklad a tlmočenie 8 : preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii, zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici / vedec. red. Vladimír Biloveský, ed. Mária Hardošová, Zdenko Dobrík ; rec. Edita Gromová, Ján Chorvát. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-745-7. - S. 107-113.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Dve tváre Európy Wandall-Holmovej : (k memoárovej próze slovenskej židovskej autorky o Osvienčime) / Ivan Šuša.
In Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 16. októbra 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Kováčová ; rec. Larisa Anatolievna Sugay, Urszula Zydek-Bednarczuk, Hedviga Kubišová, Anita Račáková, Anita Murgašová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-865-2. - S. 92-95.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Un' analisi comparata delle opere memorialistiche di Primo Levi e Leo Kohút - analogie e differenze = Komparatívna analýza memoárových diel Prima Leviho a Lea Kohúta - analógie a diferencie / Ivan Šuša.
In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 425-436.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 K špecifickosti zobrazovania židovstva v tvorbe Giorgia Bassaniho / Ivan Šuša.
In Nová Filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISSN 1338-0583. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 21-32.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AED01 Alcuni aspetti del pensiero di Niccolò Machiavelli a Martin Rakovský dal punto di vista contemporaneo = (K niektorým aspektom myslenia Niccola Machiavelliho a Martina Rakovského zo súčasného pohľadu) / Ivan Šuša.
In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 235-242.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 K vybraným slovakistickým literárnovedným a prekladovým publikáciám v Taliansku / Ivan Šuša. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie / zost. Marta Kováčová. Roč. 1, č. 2 (november - december 2009). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISSN 1338-0583. - S. 6-13.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Poetika Naty Hosťoveckej a jej tvorba v 80-tych rokoch 20. storočia / Ivan Šuša. In Literárne tradície Banskej Bystrice (80. roky 20. storočia) : zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 29. marca 2006 / ed. Július Lomenčík ; rec. Brigita Šimonová, Zdenko Kasáč, Pavol Odaloš. - Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-89388-20-2. - S. 56-61.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC01 Fenomén násilia v memoároch Lea Kohúta / Ivan Šuša.
In Moje oči musely vidět ... : téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře / rec. Jiří Svoboda, Drahomíra Vlašínová. - Opava : Slezská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-7248-564-2. - S. 158-166.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 K hlavným témam talianskej občiansko-politickej literatúry v čase humanizmu a renesancie / Ivan Šuša, Patrizia Prando.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISSN 1338-0583. - Roč. 2, č. 3 (júl 2010), s. 79-89.
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%)]

AED01 Šoa v memoárovej tvorbe slovenských židovských autoriek po roku 1989 / Ivan Šuša. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Genovaité Kačiuškiené, Gilles Rouet ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0039-7. - S. 220-227.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE01 Cudzie jazyky a preklad ako prostriedky interkultúrnej komunikácie / Ivan Šuša. In Usta ad Albim Bohemica : jazyky v Evropě a Evropa v jazycích. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2011. - ISSN 1802-825X. - Roč. 11, č. 1 (2011), s. 234-243.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE02 Fenomén socializmu v memoároch slovenských židovských autorov / Ivan Šuša. In Zrkadlenie ; Zrcadlení : česko-slovenská revue. - Praha : Slovenský literárny klub v Českej republike, 2009. - ISSN 1804-0950. - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 77-80.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE03 Česká a slovenská literatúra v talianskej recepcii 70-tych rokov 20. storočia : k významu benátskeho Biennale v čase česko-slovenskej normalizácie / Ivan Šuša.
In Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu. - Brno : Středoevropské centrum slovanských studií a Ústav slavistiky FF MU, 2010. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. [1-6].
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AED01 Memoáre s témou šoa vo vzťahu k autorskej motivácii / Ivan Šuša.
In Kontúry voľnosti : typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie / ed. Marián Kamenčík, Emília Nemcová, Ivo Pospíšil ; rec. Jiří Fiala, Ján Kačala. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-8105-198-2. - S. 196-209.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE01 Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničných lektorátoch / Ivan Šuša.
In Slavica Litteraria. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISSN 1212-1509. - Roč. 13, č. 1-2 (2010), s. 73-83.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Decentralizovaná Európa vo vízii autorov Ventorenského manifestu = Decentralized Europe in the vision of authors of the Ventotene Manifesto / Patrizia Prando, Ivan Šuša. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. : elektronický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 4. - 5. 10. 2010 / zost. František Briška, Martin Klus, Patrik Krnáč. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0088-5. - S. 373-385.

AED01 "Nežidovský holokaust" a jeho (ne)prekladanie / Ivan Šuša.
In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 210-221.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC01 Slovensko-židovská (ko)existencia v čase holokaustu optikou memoárovej literatúry po roku 1989 = The coexistence between Slowaks and Jews in the holocaust period through memoirs published after (the year) 1989 / Ivan Šuša.
In Colloquia Judaica : Dialog slowiansko-zidowski I. Studia / red. Roman Mnich, Antoni Czyz, Renata Tarasiuk ; rec. Leonid Frizman. - Siedlce ; Banská Bystrica : Instytut Filologii Polskiej a Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-83-87845-50-6. - S. 177-192 [1,3 AH].
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC02 Un´analisi comparata delle opere memorialistiche di Primo Levi e Leo Kohút. Analogie e differenze = Komparatívna analýza memoárových diel Prima Leviho a Lea Kohúta. Analógie a diferencie / Ivan Šuša.
In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 287-305.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFB01 La degenerazione dell' italianità all'interno della rivista La Difesa della razza = Degenerácia talianskej identity v časopise Obrana rasy / Patrizia Prando, Ivan Šuša.
In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok / zodp. red. Tomáš Jablonský ; rec. Mauro Pichiassi, Ivan Šuša, Dušan Kováč-Petrovský. - Ružomberok : Verbum, 2012. - ISSN 1336-2232. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 157-177.
[PRANDO, Patrizia (50%) - ŠUŠA, Ivan (50%)]

AEC01 Slovanské listy Giuseppe Mazziniho / Ivan Šuša, Patrizia Prando.
In Slavica Szegediensia VII. : zborník statí / zodp. red. Zoltán Györke, Katalin Maruszné Sebó ; rec. Katalin Maruszné Sebó, Zoltán Györke ... [et al.]. VII. - Szeged : Segedínska univerzita, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza, 2012. - ISSN 1786-4151. - S. 328-337.
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%)]

ADE01 K vybraným postulátom talianskeho post-myslenia v česko-slovenskej recepcii / Ivan Šuša.
In Slavica Litteraria : postmodernizmus s pozadím. Supplementum 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - ISSN 1212-1509. - Roč. 15, č. 1 (2012), s. 41-51.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Nové výzvy súčasnej slovenskej prekladovej produkcie v Taliansku / Ivan Šuša.
In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 18.04.2012 / zost. Vladimír Biloveský ; rec. Elena Baranová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0444-9. - S. 229-238.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 Memoárová literatúra s témou holokaustu - medziliterárnosť a areálové prieniky / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 1 (júl 2013), s. 17-30.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AED01 K špecifikám vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka v zahraničí (vo vzťahu k interkultúrnej komunikácii) : vyučovanie slovenčiny a prekladateľstva ako krok k interkultúrnej komunikácii / Ivan Šuša.
In Slovakistika 2013 : jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie / zost. a red. Imrich Sedlák ; rec. Michal Harpáň, Tomáš Winkler. Roč. 2 (2013). - Martin : Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-098-6. - S. 18-28.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFA01 Neznáma ženská memoaristika s témou holokaustu v slovenskom recepčnom prostredí / Ivan Šuša.
In Language and the environment : e-conference "The second language and the environment", 12th September 2013 / red. Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek. Tom 2. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc, 2013. - ISBN 978-83-61401-88-9. - ISSN 2084-2961. - S. 84-94.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AEC01 La medializzazione della cultura politica italiana e il linguaggio politico dell´era del berlusconismo / Patrizia Prando, Ivan Šuša.
In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 883-898.
[PRANDO, Patrizia (50%) - ŠUŠA, Ivan (50%)]

AEC02 Medziliterárny kontext fenoménu šoa (v slovenskej a talianskej memoárovej literatúre) / Ivan Šuša.
In Conversatoria Litteraria : międzynarodowy rocznik naukowy : doświadzenie świata w literaturach słowiańskich epoki pre-, modernizmu i post-modernizmui / rec. Anna Woźniak, Tatiana Awtuchowycz. Roč. 6-7. - Siedlce : Stowaryszenie tutajteraz, 2014. - ISSN 1897-1423. - S. 119-136.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE01 Život za ostnatými drôtmi : (K slovenskej memoárovej literatúre z obdobia holokaustu) / Ivan Šuša.
In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2015. - ISSN 0351-3610. - Roč. 67, č. 7 (2015), s. 40-45.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]. - Vedecká štúdia je výstupom projektu Vega 1/0031/14 Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu.

AED01 Literárno-teoretické a translatologické práce Michala Harpáňa vo vedecko-pedagogickej symbióze / Ivan Šuša.
In Slováci v zahraničí 31 : zborník Krajanského múzea Matice slovenskej / rec. Peter Mulík, Pavol Parenička. - Martin : Matica slovenská, 2015. - ISBN 80-7090-002-4. - ISSN 0081-0061. - S. 10-21.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AED02 K teritoriálnym determinantom medziliterárnosti / Ivan Šuša.
In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? / ed. Vladimír Biloveský ; rec. Edita Gromová, Anna Valcerová. I., Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0795-2. - S. 75-85.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Obraz kultúrnej stereotypnosti talianskej literatúry 20. storočia v slovenskom preklade / Ivan Šuša.
In Mirrors of translation studies II. Translation and interpreting shifts: identity shifts = Zrkadlá translatológie II. Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove / rec. Vladimír Biloveský, Nikoleta Mertová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-555-1480-2. - S. 6-15.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE01 Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy / Ivan Šuša.
In Slavica Litteraria. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISSN 1212-1509. - Roč. 18, č. 1 (2015), s. 103-114. [ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADE02 K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov = Specific aspects of memoirs from concentration camps / Ivan Šuša.
In Slavica litteraria : [recenzovaný vědecký časopis]. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISSN 1212-1509. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 129-139.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

BDE01 Literárno-teoretické a translatologické práce Michala Harpáňa vo vedecko-pedagogickej symbióze / Ivan Šuša.
In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2015. - ISSN 0351-3610. - Roč. 67, č. 9-10 (2015), s. 35-42.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD01 Jazyky v edukácii = Languages in education (a few comments on teaching Slovak to foreigners abroad) : (niekoľko poznámok k vyučovaniu slovenčiny pre cudzincov v zahraničí) / Ivan Šuša.
In Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe = Languages in V4 countries of contemporary Europe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity : príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. - 14. september 2016 / ed. Anita Huťková, Ivan Šuša ; rec. Michal Harpáň, Gabriela Olchowa. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1165-2. - S. 231-239.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AFD02 Teaching of Slovak language and culture abroad : (theoretical and practical aspects) / Ivan Šuša.
In Languages in V4 countries of contemporary Europe : languages as a means of expression and identity formation : proceedings of international scientific conference, Banská Bystrica 13. - 14. 9. 2016 / eds. Eva Čulenová, Ladislav György ; rec. Michal Harpáň, Gabriela Olchowa. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1130-0. - S. 129-136.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 Memoirs and memoir literature with topic of holocaust from genre aspect / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. - ISSN 1338-0583. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 18-27.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

AED01 Súčasná slovenská literatúra v talianskom prekladovom kontexte / Ivan Šuša.
In Slováci v zahraničí : zborník Krajanského múzea Matice slovenskej / rec. Peter Mulík, Pavol Parenička. 34. - Martin : Matica slovenská, 2017. - ISSN 0081-0061. - S. 191-205.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 Od experimentu k vákuu alebo po stopách talianskej poézie po roku 1989 / Ivan Šuša.
In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia / Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2018. - ISSN 0231-6714. - Roč. 53, č. 1-2 (2018), s. 43-53.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

CDF01 Liana Millu: Dym nad lágrom Birkenau / Ivan Šuša.
In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia / Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2017. - ISSN 0231-6714. - Roč. 52, č. 3/4 (2017), s. 72-75.
[ŠUŠA, Ivan (100%) (prekl.)]

CDF02 Giuliana Tedeschi: Žena v lágri Birkenau / Ivan Šuša.
In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia / Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2017. - ISSN 0231-6714. - Roč. 52, č. 3/4 (2017), s. 76-80.
[ŠUŠA, Ivan (100%) (prekl.)]

CDF03 Aldo Carpi: Listy Márii / Ivan Šuša.
In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia / Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2017. - ISSN 0231-6714. - Roč. 52, č. 3/4 (2017), s. 80-83.
[ŠUŠA, Ivan (100%) (prekl.)]

AFH01 Literary transposition and hybridity in relation to the source and the target culture / Ivan Šuša.
In Translation, interpreting and culture : old dogmas, new approaches (?) : scientific conference, Nitra, September 26-28, 2018 / ed. Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1435-6. - S. 108.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

ADF01 Phenomenon of holocaust in Slovak and Italian interliterary context / Patrizia Prando, Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. - ISSN 1338-0583. - online, roč. 10, č. 1 (2018), s. 15-25.
[PRANDO, Patrizia (50%) - ŠUŠA, Ivan (50%)]

ADE01 Slovenská a talianska industrializovaná literatúra - medzi ideológiou a literatúrou / Ivan Šuša, Patrizia Prando.
In Slavica Litteraria : recenzovaný vědecký časopis. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISSN 1212-1509 (print). - Roč. 21, č. 2 (2018), s. 71-82.
[ŠUŠA, Ivan (50%) - PRANDO, Patrizia (50%)]

ADF01 Umelecká transpozícia textov na osi minulosť - súčasnosť / Ivan Šuša. - Spôsob prístupu: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=22408.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. - ISSN 1338-0583. - online, roč. 10, č. 2 (2018), s. 3-14.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]. - Štúdia je čiastkovým výstupom projektu VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii.

EDJ01 Kto je kto : Pavol Plutko / Ivan Šuša.
In Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej. - Martin : Matica slovenská, 2004. - ISSN 0862-8823. - Roč. 15, č. 15 (2004), s. 7.
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

Recensioni:

EDI01 Karel Krejčí z novodobého pohľadu / Ivan Šuša.
In Filologická revue : štúdie, odborné články, eseje, recenzie, poznámky a glosy, kronika / Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISSN 1335-3624. - Č. 1 (2007), s. 105-107.
Recenzia na: Karel Krejčí a evropské myšlení / editoři: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. - Brno : Slavistická společnost Franka Wollmana, 2006. - ISBN 80-89183-21-2
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI01 Karel Krejčí a európske myslenie / Ivan Šuša.
In Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej. - Martin : Matica slovenská, 2006. - ISSN 0862-8823. - Roč. 17, č. 21 (17.10.2006), s. zadná strana obálky.
Recenzia na: Karel Krejčí a evropské myšlení / editoři: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. - Brno : Slavistická společnost Franka Wollmana, 2006. - ISBN 80-89183-21-2
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI01 Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka / Ivan Šuša.
In Opera slavica. - Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2008. - ISSN 1211-7676. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 45-46.
Recenzia na: Karel Krejčí a evropské myšlení / editoři: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. - Brno : Slavistická společnost Franka Wollmana, 2006. - ISBN 80-89183-21-2
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI02 Slovenský naturizmus očami ruskej slavistky / Ivan Šuša.
In Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu. - Brno : Středoevropské centrum slovanských studií a Ústav slavistiky FF MU, 2010. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. [1-2].
Recenzia na: Slovenský naturizmus v časopriestore / Alla Mašková ; [preklad Hedviga Kubišová]. 1. vyd. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2009. - ISBN 978-80-8061-346-4
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI03 Slovenský naturizmus očami ruskej slavistky / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISSN 1338-0583. - Roč. 2, č. 4 (december 2010), s. 112-113.
Recenzia na: Slovenský naturizmus v časopriestore / Alla Mašková ; [preklad Hedviga Kubišová]. 1. vyd. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2009. - ISBN 978-80-8061-346-4
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI04 Lingvistické a právne aspekty v interdisciplinárnom kontexte : Čulenová Eva: Jazyk a štýl v slovenských zákonoch. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2010, 140 s. ISBN 978-80-557-0053-3 / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISSN 1338-0583. - Roč. 3, č. 2 (november 2011), s. 126-127.
Recenzia na: Jazyk a štýl v slovenských zákonoch / Eva Čulenová ; rec. Ľubomír Kralčák, Elena Vallová. [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISBN 978-80-557-0053-3
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI05 Svetová literatúra z prešovskej produkcie / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISSN 1338-0583. - Roč. 4, č. 1 (jún 2012), s. 147-149.
Recenzia na: Svetová literatúra I. / Anna Valcerová. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity ; Prešov, 2010. - ISBN 978-80-555-0279-3
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI01 Literatúra-areál-teritórium / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1338-0583. - Roč. 6, č. 1 (jún 2014), s. 85-86.
Recenzia na: Literární věda a teritoriální studia / Ivo Pospíšil. - Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdii ; Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0558-0
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI02 Nová monografia ako slovensko-taliansky interkultúrny most : Kováč-Petrovský, D.: Ponti interculturali slovacco-italiani: due fonti. Milano: Vita e Pensiero, 2014, 108 s. ISBN 978-88-343-2699-2 / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1338-0583. - Roč. 6, č. 2 (december 2014), s. 106-107.
Recenzia na: Ponti interculturali slovacco-italiani: due fonti / Dušan Kováč Petrovský. - Vita e Pensiero ; Milano, 2014. - ISBN 978-88-343-2699-2
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI01 Súzvuk literárnych a etických hodnôt v najnovšej monografii profesorky Anny Valcerovej / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2015. - ISSN 1338-0583. - Roč. 7, č. 2 (december 2015), s. 113-114.
Recenzia na: Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry / A. Valcerová. - Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1183-2
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI01 Psychológia literatúry a jej kontexty / Ivan Šuša.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. - ISSN 1338-0583. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 108-110.
Recenzia na: Psychológia literatúry : Pavol Štubňa. - RádioPrint ; Bratislava, 2017. - ISBN 978-80-89867-03-5
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI02 ČULENOVÁ, Eva: Bohém z temnej doby. Pavol Plutko v priestoroch vedy / Ivan Šuša.
In Litikon : časopis pre výskum literatúry. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISSN 2453-8507. - Roč. 2, č. 2 (2017), s. 294-296.
Recenzia na: Eva Čulenová: Bohém z temnej doby. Pavol Plutko v priestoroch vedy. - Záhorské osvetové stredisko ; Senica, 2016. - ISBN 978-80-7091-060-3
[ŠUŠA, Ivan (100%)]

EDI01 Tlmočnícke kompendium v teórii a praxi / Ivan Šuša.
In ToP : (tlumočení-překlad) : International translation day, Praha, 30. september 2018. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2018. - ISSN 2336-8888. - Roč. 29, č. 3 (2018), s. 10.
Recenzia na: Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia / kolektív autorov. - Z-F Lingua ; Bratislava, 2017. - ISBN 978-80-8177-037-1
[ŠUŠA, Ivan (100%)]