Foto del docente

Ivan Susa

Foreign language assistant

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

News

"Open lesson" per gli insegnanti delle scuole slovacche all'estero – prof. Ivan Šuša

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 24.5. – 29.5. 2021 didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí „Podpora kapacít a transfer inovatívnych didaktických metód“. Podujatie otvorí prorektorka UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, Ph.D. S hlavnou prednáškou vystúpi doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. z Lektorátu slovenského jazyka a kultúry MŠVVaŠ SR na Bolonskej univerzite vo Forlì (Taliansko).

14.00 – 14.10 – otvorenie kurzu a privítanie účastníkov

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB

14.10 – 15.20Možnosti didaktického využitia literárneho textu v procese interkultúrneho povedomia

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D., Lektorát slovenského jazyka a kultúry MŠVVaŠ SR, Università di Bologna, Dipartimento di Interpretazione e traduzione, Forlì (prednáška a diskusia)

15.40 – 16.30 – Intervenčný program čítania s porozumením pre materinský/cudzí jazyk

doc. PaedDr. Mária Lalinská, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta (prednáška a diskusia)

16.30 – 17.00Medzijazykové vzťahy a didaktická kontextualizácia

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta UMB (workshop)

V ďalšie dni sa budú konať workshopy z odborovej didaktiky a rôznych oblastí výskumu so zameraním na geografiu, históriu, matematiku a výtvarnú výchovu.

Published on: May 18 2021